Industri Energi Statoil sin uttalelse om navnendringen til Statoil.

torsdag 12. april 2018

Årsmøtet har i dag vedtatt følgende uttalelse:

Industri Energi Statoil har ulikt syn på navnbyttet. Det betyr at mange av våre medlemmer er imot dette av flere årsaker, samtidig som mange er positive til dette med sine argumenter.

I tillegg mener de aller fleste at kostnadene ved et navnebytte er feil bruk av kontantstrømmen i selskapet, og at timingen er feil etter omfattende kostnadsreduksjoner i selskapet over flere år.
Industri Energi Statoil ser at dette spørsmålet vil bli avgjort av det politiske miljøet i kraft av at staten er største eier. Storting og Regjering vil som største eier bestemme seg før generalforsamlingen.

Flere av våre tillitsvalgte og medlemmer vil fortsette å arbeide aktivt imot forslaget som er fremmet til generalforsamlingen.

Uansett er det aller viktigste for oss, og samfunnet, at eierskapsmodellen med 67 % statlig eierskap ligger fast. Det gjelder uansett utfall av denne saken. Industri Energi Statoil forventer at de politiske partiene tilkjennegir sin tilslutning til dette.

Tanker om et eventuelt nedsalg i Statoil vil bli oppfattet som en direkte krigserklæring mot hele den norske fagbevegelsen.

Industri Energi Statoil vil med dette kreve en politisk avklaring om eierskapsmodellen  fra samtlige politiske partier, uansett utfallet av navneendring på Statoils generalforsamling.

Del